A KALAND-VÁR TURISZTIKAI ÉS IFJÚSÁGI PROGRAMSZEVEZŐ

KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

 

Közhasznúsági jelentése

a 2008-as esztendőről

 

 

1.       SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

 

A KALAND-VÁR TURISZTIKAI ÉS IFJÚSÁGI PROGRAMSZEVEZŐ KÖZHASZNÚ EGYESÜLET, továbbiakban Kaland-Vár Egyesület 2008. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A mérleg főösszege 106 ezer Ft, a saját tőke 6 ezer Ft.

 

Összes Bevétel

           5 680 749   

 

 

Költségek összesen

           5 680 487   

 

Eredmény

                    262   

 

 

 

         

A részletes kimutatás jelentésünk 1. sz. melléklete, mely áll a mérlegből és a közhasznú szervezeti eredmény-kimutatásból.

 

2.      KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA

 

A Kaland-Vár Egyesület 2007. október 25-én jött létre, amelyet a Fővárosi Bíróság 2007. november 15-én bejegyzett. Az egyesület működését 2008-ban kezdte meg. Az alakulás évében és tárgyévben a Kaland-Vár Egyesület állami támogatásban nem részesült.

.

 

3.      VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS

 

Az egyesület mindig törekszik arra, hogy az adott évben bevételeit fel is használja közhasznú céljainak elérése érdekében. A 2008-as évben sikerült felhasználni az összes bevételt a programok feltételeinek a megteremtéséhez és lebonyolításához. A működés feltételeit sok esetben a tagok és külső személyek felajánlásai, továbbá a rendkívül magas óraszámú társadalmi munka teszi lehetővé. Az egyesület célja, hogy az idei esztendőben pályázati pénzösszegekből teremtse meg a működési feltételeket biztosító pénzösszegeket, amely lehetővé tenné a közhasznú tevékenységének kiszélesítését és gyakoriságát. A vagyon felhasználását részleteiben jelentésünk 3. sz. melléklete mutatja be.

 

4.      CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA

 

Szervezetünk nem nyújtott, így e soron továbbra sem történtek kifizetések (4. sz. melléklet).

 

5.      KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL, ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPTÓL, HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL, TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL ÉS MINDEZEK SZERVEITŐL KAPOTT TÁMOGATÁS MÉRTÉKE

 

 A tárgyévben a Kaland-Vár Egyesület a felsorolt szervektől támogatásban sajnos nem részesült.

 

 

6.      A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK ÉRTÉKE, ILLETVE ÖSSZEGE

 

Az Egyesület személyi jellegű ráfordítása 654033.-Ft volt. Szervezetünk gépjárművel nem rendelkezik, a vezető tisztségviselőink ez évben csak a szükséges kiküldetési költségtérítésben részesültek, amelyet sajátgépjármű használat költségtérítéseként összesen 619 ezer Ft-ot fizetettünk ki. Megállapítható, hogy a Szervezetnél indokolatlan kifizetés nem történt, nem nevezhető a költségtérítés juttatási formának. A nevezett kifizetések részletezetését a 6. számú melléklet tartalmazza.

 

7.      A KÖZASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ

 

7.1. Az egyesület indulási évének értékelése:

 

Az egyesület elsődlegesen a társadalom azon rétegeit célozza meg programjaival és tevékenységével, akik szociális hátrányuk miatt alig, illetve nehezen jutnak el ezen szabadidős tevékenységekre, így az összes fellelhető támogatását e célok megvalósítására használta fel. Működési céljainkat, hogy a szabadidő hasznos eltöltésre neveljük a fiatalokat, a 2008. évi programjainkkal megkezdtük, a pozitív visszajelzések szervezetünk működéséről és a tagok elhivatott munkájáról, kiváló motivációként hatja át a 2009. esztendő programtervezetét.

A programok lebonyolítását fiatal pedagógusok, önkéntes szakemberek segítették, és felajánlásaikkal segítettek megteremteni az indulás tárgyi feltételeinek leküzdését.

A tevékenységekből származó bevétel egy részét ? az egyesület anyagi, tárgyi feltételeinek folyamatos fejlesztése mellett, a hátrányos helyzetű gyermekek és családok kedvezményes, illetve ingyenes táboroztatására fordította és további kihelyezett ingyenes programokat valósított meg.

Megnevezés                                        

               Mennyiség

 

Szállás igénybevétel

1361

vendégéjszaka

Étkezés igénybevétel

1490

Közoktatáson részvevők száma

1125

Sportfoglalkozáson részvevők száma

334

 

 

Az egyesület ingyenes honlappal rendelkezik, amelyet a tagok maguk szerkesztenek. Célunk, hogy 2009. év támogatásaiból fejlesszük a honlapunkat és tárhelyünket, amely így nagyobb lehetőséget nyújtana a programjainkon készült felvételek teljes körű közzétételében.

Tagjaink és pártoló tagjain az elmúlt évben több mint havi 1800 óra önkéntes munkát végeznek.

Fontos feladat, hogy az idei évben több civil szervezettel és önkormányzati szervvel építsünk ki kapcsolatot, és hatékonyan segítsük egymás munkáját.

 

7.2.  Fogyatékkal élők és állami gondozottak táboroztatása

 

Egyesületünk a táborozó programjait a Mátrában, a parádfürdői ifjúsági táborban valósította meg, és ide tervezi a 2009. évi programjait is.

A 2008-as év legsikeresebb programjaként könyvelhető el a fogyatékkal élő és egészséges gyermekek integrált táboroztatása, amelynek anyagi támogatása kiemelkedő volt a tavalyi esztendőben.

2009. évben pályázati forrásokból szeretnénk fedezni a tábor faházainak vizesblokkjainak akadály-mentesítésének elvégzését, hogy programjainknak mozgáskorlátozottak is résztvevői lehessenek. Továbbá terveink között szerepel a tábor sportpályájának burkolat felújítása.

Az egyesület állandó szereplője lett a Budapest III. kerületi fogyatékos gyermekek bentlakásos gyermekotthonának kulturális és szabadidős életének, amely intézménnyel szorosabb együttműködésre törekszünk. Nagy sikerrel szerveztük meg az otthon Mikulás és Farsangi rendezvényét.

 

10 napos tábor a III. kerületi gyermekotthon lakóival. Jobboldalon egyesületünk titkára és állandó túravezetője.

7.3..Természetjárás, mint életforma, és rajta keresztül a természet szeretetének népszerűsítése, kiemelt figyelemmel a fiatalokra és gyermekekre és a szelektív hulladékgyűjtésre:

 

 

Programjaink szerves részét képezték e tevékenységek. Az év folyamán összesen 26 programot sikerült megvalósítani, és 2 nem általunk szervezett, programon vett részt egyesületünk.

A programjainkat vadregényes túrák, és oktatással egybekötött tanösvény végigjárása, erdei akadályversenyek, éjszakai csillagtúrák színesítik, amelyek során kiemelkedő szerepet kap a környezetvédelem és a szelektív hulladékgyűjtés.

 

Együttműködésünk továbbra is határozottan jónak mondható a helyi és regionális természetvédelmi szervekkel, és a természetvédelemhez kötődő szerveződésekkel. Túráinkat a parádfürdői erdészet és a Bükki Nemzeti Park odaadó dolgozói segítik. A programok során egyesületünk gondozza és ellátja a Parádfürdő ? Ilona völgy ? Kékes tető túraútvonal nagyobb pihenőhelyeinek takarítását és szemételszállítását, gondoskodik a hulladékgyűjtő zsákok kihelyezéséről.

 

Az egyesület környezettudatos nevelőcélja a természetjárás során, hogy minél szélesebb körben megértesse, hogy a környezet védelme az egyes emberek hozzáállásán múlik, az egyén tehet az ügyért a legtöbbet. Példát mutatunk minden velünk kapcsolatba kerülő személynek, szervezetnek, amelyek a túrák során gyakorlatban is megvalósulnak.

 


7.4.A gyerekek és fiatalok egészséges életre nevelése, szabadidősport:

 

A programok szervezésének egyik legfontosabb tényezőként tartjuk számon a szabadidő hasznos eltöltését, hogy alternatívát mutassunk a fiatalok számára, hogy televízió és számítógép világából kissé elszakadva is tartalmas elfoglaltságok állnak rendelkezésükre. Ezeknek a programoknak fontos szerepe van a szocializációs folyamatokban, fejlesztik az együttműködést, legyen szó szellemi vagy sportvetélkedőkről. Mindemellett speciális feladatokkal is ellátjuk az ifjúságot, amelyek során megnyílik a lehetőség az egyéni teljesítmény értékelésére is.

 

A programok mindig visszacsatolással, értékeléssel végződnek, amelyek önbizalmat és elismerést nyújtanak a résztvevőknek, és így kihat a személyiségfejlődésükre. Ezen programokon kiemelkedő szerepet kap a képzett pedagógiai munka.

 

 

Az egészségre való nevelés részeként a programok túlnyomó része mozgással egybekötött. Hangsúly fektetünk az egészséges táplálkozásra, amelynek érdekében a táborozások során az egyesület gondoskodik az étkezés ellátásáról.

 

Az egyesület átfogó célja 2009-es esztendőre, hogy az általunk szervezett alternatív szabadidős lehetőségekbe szélesebb társadalmi réteget tudjon bevonni. Ennek érdekében folyik a kapcsolatfelvétel a nagycsaládos szervezetekkel, és önkormányzatokkal.

 

 

7.5. Palócföldi hagyományápolás és kulturális nevelés:

 

A tudatos kulturális nevelés a helytörténeti adottságok teljekörű kiaknázásával valósult meg a táborozások, rendezvények alkalmával, amelyek során előtérbe került a diplomás tanárok és szakemberek munkája, helyi civilek bevonásával. Programszervezőink gondosan ügyelnek arra, hogy valamennyi programunk alkalmával bemutassák a Mátra rejtett kincseit, legyen szó természeti jelenségről, történelmi emlékműről vagy néprajzi emlékről.

 

 

7.6.Nyugdíjas programok:

 

Az egyesület 2008 évi munkája során nemcsak fiataloknak, hanem az idősebb korosztály számára is lehetőséget biztosított a programokon való részvételre. Örömmel vettük a pozitív irányú visszajelzéseket a programok igényére, és megkezdtük a nyugdíjas klubok feltérképezését és programjainkba való aktív bevonását.

 

 

 

 

 

 

 

Budapest, 2009. február 25.

 

 

 

Nagy Gergő Adrián

elnök

 

 

Záradék:

E közhasznúsági jelentést a Kaland-Vár Turisztikai és Ifjúsági Programszervező Közhasznú Egyesület közgyűlése 2009. február 26-i ülésén elfogadta.


 

Közhasznúsági jelentés 1. számú melléklete

 

18128950-8559-569-01

7.Pk.60.822/2007.5

 

 

 

 

 

 

 

KALAND-VÁR Turisztikai és Ifjúsági Programszervező

Közhasznú Egyesület

1081 Budapest, Népszínház u. 37.

 

 

 

 

2008. évi

Egyszerűsített éves beszámoló

 

 

 

Tartalma:

Egyszerűsített mérleg

Közhasznú eredménykimutatás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budapest, 2009. február 25.

 

Nagy Gergő Adrián

elnök

 
Oldalmenü
Diavetítő
Naptár